Mokykla dalyvavo projekte ,,Pasirinkau teisingai“

     Šio projekto tikslai - kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) ir socializacijos aplinką, diegti sveikos gyvensenos įpročius, gerinti vaikų tarpusavio santykius.

     Realizuojant projekte numatytus tikslus, mokykloje vyko daug renginių. Spalio mėn. kūno kultūros mokytojas metodininkas Kazimieras Litvinas pakvietė mokinius į tarpklasines futbolo varžybos. Taip pat šį mėnesį vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje ,,Geras pamokų lankomumas saugo nuo žalingų įpročių“;

     Lapkričio mėn. vyko tarpklasinės krepšinio varžybos ir susitikimas su nepilnamečių reikalų inspektore G. Jociuviene. Pradinių klasių mokiniai išklausė paskaitėles .,,Asmens higiena“ ir ,,Sveika mityba“. Visa mokykla vienijosi akcijoje „Tolerancijos skėtis“, dalyvavo socialinės reklamos (sveiko gyvenimo būdo propagavimo) konkurse ,,Pasirinkau teisingai“.

    Gruodžio mėn. mokykloje vyko krepšinio varžybos „3x3“. Mokiniai  klasės valandėlėse ir gamtos mokslų pamokose susipažino su stendų, skirtų sveikos gyvensenos ir žalingų įpročių prevencijai, informacija, ją išsamiai aptarė. 

    Dalyvaujant šiame projekte, daug dėmesio buvo skirta mokinių saviraiškos poreikių realizavimui, tarpusavio santykių gerinimui, glaudesniam bendradarbiavimui ir bendravimui.