Spec. pedagogas, logopedas

 

Spec. pedagogė, logopedė  Regina Martišienė
 

DARBO GRAFIKAS

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

8.00 – 13.30

Pietų pertrauka

12.30 - 13.00

8.00 – 14.30

Pietų pertrauka

12.30 - 13.00

8.00 – 15.30

Pietų pertrauka

12.30 - 13.00

8.00 – 16.30

Pietų pertrauka

12.30 - 13.00

 

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 

 • Teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese, padeda mokytojams pritaikyti dalykų programas.
 • Organizuoja mokiniams grupines bei individualias specialiąsias pamokas, kuriose lavina ir koreguoja pažinimo funkcijas, šalina akademines spragas, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
 • Dirba kaip konsultantas, mokytojo padėjėjas.
 • Kaupia mokomąją - koreguojamąją medžiagą pažinimo funkcijų korekcijai.
 • Bendrauja, bendradarbiauja su klasių vadovais, kurių klasėse yra mokymosi sunkumų turinčių mokinių.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

 

Logopedo funkcijos:

 • Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Numato logopedinės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, švietimo pagalbos tarnybos specialistais.