PDDG

 

Pailgintos darbo dienos grupė 

 

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Savaitės dienos

I

II

III

IV

V

1.

Rima Valantinaitė

PDDG auklėtoja

12.10 – 17.50

12.10 – 17.50

12.10 – 17.50

12.10 – 17.40

_

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo funkcijos:

  • Organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę , meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.
  • Nuosekliai, planingai ir turinigai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.
  • Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
  • Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
  • Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos darbo dienos grupėje.